fbpixel

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА БРАНД ELIT BARS

 

 1. Организатор на Играта

Организатор на играта  („Играта“) е „Бригада енд Ко” ООД, ЕИК: 206182202, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Ивац Войвода 10, по възлагане от Елит-П ЕООД с ЕИК 115810744, в качеството ѝ на „Възложител“ и наричана по-долу, за краткост „Възложител“. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

 

 1. Период на провеждане на Играта

Играта се провежда на територията на Република България. Играта ще се проведе в периода от 05.05.2022 до 06.06.2022г.

 

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Бригада енд Ко“ ООД, ЕИК: 206182202

3.2. „Възложител“ е „Елит-П“ ЕООД, ЕИК: 115810744

3.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Елит-П“ ЕООД и „Бригада енд Ко“ ООД също нямат право да участват в Играта.

 

 1. Награди

Общо 3 бр. награди:

 1. 1 бр. Електрическа тротинетка XIAOMI MI 1S 250W
 2. 1 бр. Часовник Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro
 3. 1 бр. Безжични водоустойчиви слушалки ZENKABEAT

Един участник може да спечели само 1 награда.

 1. Механика на играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

 

За да участва в Играта Участникът трябва да:

 • Отговаря на условията за участие в Играта в т.4.;
 • Да има навършения 18 години;
 • За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки: Стъпка 1 : Да даде своя глас за любимото си барче на бранд Elit Bars. Стъпка 2: Да се регистрира в контактната форма на на  elitbars.elit-p.com , като даде валидни име и фамилия, имейл адрес, мобилен телефонен номер и се съгласи, че приема правилата на Играта и политиката за поверителност; Съгласявайки се, участникът потвърждава, че ако спечели, имената и телефонният му номер ще бъдат публикувани на www.elitbars.elit-p.com (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) .
 • Теглене на победители: тегленето ще се извърши чрез софтуер, на случаен принцип, до 10 (десет) работни дни след края на Играта.
 • Обявяване на победителите: Обявяването на победителите се извършва до 5 (пет) работни дни, считано от датата на тегленето на победителите. Победителите се обявяват на интернет страницата на Играта: elitbars.elit-p.com. Обявяването става чрез публикуване на имената на изтеглените победители и техните телефонни номера, със заличени последните 3 цифри, с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).
 • Получаване на награда: Всеки печеливш участник ще получи спечелената от него награда в рамките на 45 (четиресет и пет) работни дни считано от обявяване на победителите в Играта. В този период Организатора ще се свърже с победителите, които се ангажират да предоставят своите лични данни и адрес за доставка на Организаторът. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 7 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 7 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.
 • Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

 

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник.
  • Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта elitbars.elit-p.com и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
  • Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя. Също така, Организаторът и Възложителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
  • Организаторът на Играта и Възложителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
  • Организаторът и Възложителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.
  • Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Възложителя.
  • Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
  • Нито Организаторът, нито Възложителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
  • Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Възложителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Възложителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.
  • Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Възложителят си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.
  • Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

 1. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.elitbars.elit-p.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 

 1. Защита на личните данни
  • Организаторът на играта е администратор на личните данни.
  • С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителностот съответния участник в Играта, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на elitbars.elit-p.com, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и, в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.
  • Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора.
  • Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
  • Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.
  • Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на elitbars.elit-p.com.
  • В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: office@brgd.bg.

 

 1. Разни
  • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Възложителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.
  • В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.